Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

LSCL na warszawskich ekranach 

§1. 

Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest OK Productions Spółka z o.o.z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989466, NIP: 5252921883, adres e-mail:  lovestorycalledlife@gmail.com (dalej „Organizator”).
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator OK Productions sp. z o.o.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Instagrama.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany               z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2.

Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.09.2023r. i trwa przez tydzień, tj. do dnia 30.09.2023r.
 2. Uczestnicy są nagradzani za wykonanie i opublikowanie najładniejszego zdjęcia z jednym z nośników digitalowych, znajdujących się: na ul. Chmielnej, ul. Krakowskie Przedmieście oraz w metrze Świętokrzyska z wyświetlanymi fragmentami komiksu ‚Love Story Called Life’, a następnie opublikowanie zdjęcia na IG oraz oznaczenie na zdjęciu profilu @lovestorycalledlife i @warexpo.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

§3. 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu;

e) wykonała zadanie konkursowe.

 1. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt a-e stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 2. Niedozwolone jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. 

§4. 

Zasady Konkursu i przebieg

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem @lovestorycalledlife
 2. Zadanie Konkursowe polega na:

a)  Wykonaniu zdjęcia na tle Wykonaniu zdjęcia na tle jednego z nośników Warexpo wyświetlających komiks Love Story Called life, znajdujących się na: ul. Chmielnej, ul. Krakowskie Przedmieście oraz w metrze Świętokrzyska.

b) Oznaczeniu  profilu @lovestorycalledlife oraz @warexpo.

c) Udostępnieniu wykonanego zdjęcia na swoim profilu na Instagramie.

3. Udział w Konkursie biorą zdjęcia związane z tematyką Konkursu, nie zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

4. Nagrodzonych zostanie 20 najlepszych zdjęć.

§5. 

Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są drukowane komiksy Love Story Called Life.
 2. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 149,99 zł.
 3. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody  jest przesłanie prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny, na który może zostać wysłana nagroda.
 4. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu oraz jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń, iż Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do zdjęcia, wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych od umieszczenia zdjęcia w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie ze zdjęcia w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego,wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie w mediach społecznościowych w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie zdjęć niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.
 6. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

§ 6. 

Dane osobowe uczestników Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest  OK PRODUCTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, NIP: 5252921883. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, wizerunku, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celach podatkowych i księgowych. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 3. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także wykonania przysługujących praw, podmioty których dane dotyczą powinni zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, z którym należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: lovestorycalledlife@gmail.com.
 4. Niezależnie od powyższego, podmioty, których dane dotyczą, mają prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

§ 7. 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://lovestorycalledlife.com.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w elektronicznej na adres email Organizatora: lovestorycalledlife@gmail.com najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony elektronicznie na adres podany w reklamacji. 
 3. Organizator zastrzega, iż zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne lub niespełniające kryteriów określonych w Regulaminie zostaną odrzucone.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 6. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2023r.